Software voor de zorg en welzijn

Preventie is een leven lang leren

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Piet praat met Ymke Rinsema

“Meer aandacht voor preventie betekent meer aandacht voor de grote groep mensen die de welzijnsorganisatie nog niet kent.” We spreken met Ymke Rinsema over de nut en noodzaak van klantreizen, blended dienstverlening en de veranderende focus van welzijn. Ymke heeft haar roots in welzijn en is nu een aantal jaren als zelfstandige bezig nieuwe vormen van dienstverlening in de welzijnssector vorm en inhoud te geven.

De toenemende aandacht voor preventie vereist namelijk andere vormen van dienstverlening. Meer preventie vergt een ingrijpende verandering in de wijze waarop een welzijnsorganisatie opereert. Met andere middelen, andere methoden en andere competenties van mensen.

Software voor de welzijn en Zorg
In gesprek met Ymke Rinsema

De welzijnsprofessional als docent

Preventie noodzaakt ons veel meer te doen voor de mensen die we niet kennen en hopelijk ook nooit zullen kennen, want dan gaat het goed. Effectieve preventie voorkomt namelijk dat mensen op een later moment met zware problematiek in beeld komen. In die beginfase is preventie vooral gericht op het informeren van mensen en het aanleren van basislevensvaardigheden.

Professionals in welzijn moeten dus doorlopend de al dan niet bekende “klant” als vertrekpunt van handelen zien en het zelfoplossend vermogen van mensen vergroten. Dat laatste klinkt zo voor de hand liggend, maar de praktijk is toch weerbarstiger. De professional wordt veel meer coach (docent) dan hulpverlener en dat vergt vaak een nieuwe manier van denken.

Klantreizen zijn wegwijzers

De realisatie van preventief welzijnswerk betekent dat andere middelen en methoden worden ingezet. De preventieve leercomponent zal op verschillende manieren aangeboden moeten worden (blended) om veel meer mensen te bereiken. Het aanbod van online-diensten is daarbij cruciaal om een groot bereik te realiseren. Welzijn is dan 24/7 in de lucht en biedt beproefde leerwegen op allerlei onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. In opdracht van de Kopgroep BEB werkt Ymke met verschillende welzijnsorganisaties en deskundigen aan de onderwerpen Opgroeien, Geldzaken, Relaties, Mantelzorg en Jongeren. Deze Kopgroep bestaat uit acht welzijnsorganisaties die gezamenlijk op de thema’s Blended dienstverlening, Effectmeting en Benchmarking innoveren in middelen en methoden. Deze innovaties worden versneld geïmplementeerd om de slagkracht rondom preventie te vergroten.

Om mensen wegwijs te maken in alle mogelijkheden die zich dan aandienen worden klantreizen ontwikkeld, waarbij voor verschillende typen problemen een mix aan oplossingen wordt aangeboden. Soms hebben mensen genoeg aan goede informatie, soms volstaat een toegankelijk zelftest om stappen te maken. Anderen zullen behoefte hebben aan één of meerdere gesprekken, individueel of in groepsverband.

Preventie is vooral een breed aanbod van leermethodes

Preventie wordt daarmee geconcretiseerd naar een breed aanbod van leermethodes, gericht op het grote publiek. Ymke vergelijkt deze leerstructuur met een casco-bouwwerk dat lokaal afgebouwd moet worden, gericht op lokale wensen en noden. De lokale signatuur is cruciaal en vergt maatwerk dat alle vezels van het welzijnswerk raakt. De effectiviteit daarvan is een kwestie van de lange adem. Preventie is vooral een leven lang leren om mensen weerbaar te maken en te houden.