Software voor de zorg en welzijn

Onze oplossingen
voor preventie

'Voorkomen is beter dan genezen’, maar hoe voer je deze preventieve manier van werken in de praktijk uit? Met de ICT-oplossingen van AdSysCo zijn inwoners beter preventief te bereiken en te begeleiden in het vervolgtraject.

De preventieve taken in het sociaal domein wordt steeds belangrijker en vereisen andere vormen van dienstverlening. Daarom zijn nieuwe oplossingen nodig om meer verschillende doelgroepen te bereiken en te begeleiden, met andere middelen en andere methoden.

Preventie door sociale wijkteams

In veel gemeenten vervullen sociale wijkteams een belangrijke rol in het sociaal domein. Een goede toeleiding naar voorliggende voorzieningen en een invulling van de preventieve taak behoren tot de opdracht van deze teams. Sociale wijkteams moeten dus een passend zorg- en welzijnsarrangement bieden. Hier zijn vaak meerdere partijen bij betrokken waardoor er complexe netwerken rondom de burger ontstaan. Een goed geoliede informatievoorziening is dan een randvoorwaarde om de samenwerking te garanderen. RegiCare biedt alle functionaliteit om als centraal systeem te worden gebruikt.

RegiCare is ontwikkeld vanuit het welzijnsarrangement van de burger en ondersteunt alle vormen waarin dat arrangement zich kan voordoen. Het bevat ook veel online-oplossingen, zoals Positieve Gezondheid en effectmonitoring. RegiCare wordt gebruikt door honderden welzijnsorganisaties die veelal ook participeren in sociale wijkteams. In een aantal gemeenten wordt RegiCare al gebruikt als centraal informatiesysteem. Op deze manier wordt de samenwerking binnen het sociaal domein optimaal gefaciliteerd

RegiCare
dé tool voor preventie in de praktijk

De belangrijkste kenmerken van RegiCare:

Vroegsignalering bij Teams van de Buurt

Mensen op een prettige en verantwoorde manier langer zelfstandig thuis laten wonen is een mooie doelstelling. Teams van de Buurt hebben als doel zelfstandig wonende ouderen te helpen zo lang mogelijk thuis te wonen met een goede kwaliteit van leven. Door eerder en beter gebruik te maken van bestaande preventieve mogelijkheden kan de (dure) zorgvraag worden uitgesteld.   

Teams van de Buurt bestaan uit goed getrainde vrijwilligers uit een wijk, scholieren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gecoördineerd door professionals van lokale welzijns- of zorgorganisatie. De teams leggen huisbezoeken af waarin de benodigde hulp systematisch wordt gesignaleerd, geconcretiseerd én georganiseerd, dit alles naadloos ondersteund met de tools van RegiCare. 

Deze teams zijn actief in meerdere gemeenten in Nederland. Op de locaties waar deze teams actief zijn:

  • wordt aanzienlijk meer vraag opgehaald dan voorheen vermoed,
  • verbetert de zelfredzaamheid van mensen,
  • worden bestaande voorzieningen beter benut.

Preventief werken
met RegiCare

Om te zien wat RegiCare voor uw
organisatie kan betekenen komen
wij graag vrijblijvend bij u langs!

RegiCare