Zoekresultaten voor “” – adsysco.nl

Zoek resultaten voor

Bellen tegen eenzaamheid

"Topprestatie! #hoogtepunt #hulde #diepebuiging"

- Nationaal Ouderenfonds

Dit zijn mooie berichten van het Nationaal Ouderenfonds naar aanleiding van de lancering van de nieuwe software van Zilverlijn!

Zilverlijn is dé gratis belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. De Zilverlijn is voor alle ouderen die het leuk vinden om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon. In deze belservice bieden vrijwilligers ouderen een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar behoefte aan is. De belservice vult hiermee een behoefte aan sociaal contact van de ouderen. Zo geven 4 op de 5 ouderen aan dat ze zich minder alleen voelen door de telefoontjes en draagt de Zilverlijn bij aan de strijd tegen eenzaamheid

De software van AdSysCo helpt bij het tot stand komen van de telefoontjes. In de nieuwe beheersoftware worden vrijwilligers aan ouderen gematcht en worden telefoongesprekken ingepland en beheerd. Ook verzorgt AdSysCo een nieuwe Extranet-omgeving waarin vrijwilligers kunnen inloggen voor een telefoontje.

De nieuwe software is sinds december in gebruik en dagelijks worden er zo’n 70 gesprekken gevoerd via de Zilverlijn. Het gebruik van de service leidde al tot veel enthousiaste berichten van vrijwilligers. Zo gaf een 86-jarige vrijwilliger aan erg tevreden en onder de indruk te zijn van de vernieuwde service terwijl hij nog geen eerdere online-ervaring had.

 

Zowel door de medewerkers van het Ouderenfonds als door AdSysCo is hard gewerkt om dit te realiseren. Een prachtig resultaat van flink hard (samen)werken! Het is mooi om op deze manier bij te kunnen dragen aan de strijd tegen eenzaamheid en er samen voor te zorgen dat nog meer ouderen een telefoontje ontvangen!

Klantendag AdSysCo & Pro-Feel

Preventie vs. Effectiviteit!

Dit jaar staat de Klantendag van AdSysCo en Pro-Feel in het teken van preventie en effecten binnen het welzijnsdomein; thema’s die steeds belangrijker worden. Preventie omdat voorkomen beter is dan genezen, maar ook om de toenemende druk op de zorgbudgetten te verminderen. Effectiviteit omdat de sector vooral draait op publiek geld dat goed besteed moet worden. We gaan op deze dag graag met u in gesprek hoe het mooie en belangrijke werk van onze sector vanuit data zichtbaar en tastbaar kan worden.

Nagenoeg iedereen in onze sector ervaart nu (wederom) de druk van bezuinigingen op welzijnsbudgetten. Subsidies zijn niet vanzelfsprekend en opdrachtgevers hechten steeds meer aan effectieve inzet van middelen. Helaas is het effect van preventief werk niet makkelijk aantoonbaar. Preventieve maatregelen bereiken weliswaar een grote groep, maar het resultaat is ook afhankelijk van vele vaak moeilijk te beïnvloeden variabelen. Zo lijkt het effectiviteitsdenken de preventieve maatregelen in het welzijnsdomein in een houdgreep te hebben. Dit kan de verklaring kan zijn dat het preventieve welzijnswerk onderwerp van bezuinigingen is.

Tijdens de klantendag willen we deze houdgreep uiteenrafelen en “ontsnappingsroutes” ontdekken. Dat doen we in het volgende programma:

 • Plenaire lezing “Preventiefinanciering is bijzonder ingewikkeld!” door zorgeconoom Xander Koolman (VU, NZa, e.a.)
 • Twee parallelsessies:
  Lex Staal (Sociaal Werk Nederland) over “effectmetingen en benchmarking”.
  Anita Keita (Versa Welzijn) over “effectmetingen: de zin en onzin in de echte leefwereld”
 • Een prikkelende plenaire discussie met Eric Balemans (wethouder Wijk bij Duurstede) over de argumenten die bij financieringsaanvragen echt houtsnijden.

Dit jaar komen we bijeen in Mereveld nabij Utrecht, een mooie locatie in het groen. Mereveld is goed bereikbaar per auto. Wordt er gebruik gemaakt van de trein dan zorgen wij voor vervoer van Station Utrecht Lunetten naar Mereveld (en weer terug). We starten aan het begin van de middag en het programma loopt over in een plezierig diner. 

Bent u geinteresseerd? Vraag meer info aan via info@adsysco.nl.

AdSysCo en Nationaal Ouderenfonds participeren in Pharaon:
Pilots voor gezond en actief ouder worden

AdSysCo en het Nationaal Ouderenfonds zijn partners van Pharaon: een internationaal proefproject ter bevordering van gezond en actief ouder worden. Op deze manier worden de uitdagingen van een vergrijzende bevolking met succes aangegaan.

Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing) is een innovatie activiteit die gefinancierd wordt door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Bij dit grootschalige proefproject zijn partners uit 12 Europese landen betrokken en is het de bedoeling om te komen tot een slim en actief leven voor de vergrijzende bevolking van Europa.

Pharaon zal een reeks zeer aanpasbare interoperabele open platforms creëren, die geavanceerde diensten, apparaten en instrumenten zullen integreren, waaronder Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotica, cloud computing, smart wearables, big data en intelligente analyses. Deze oplossingen zullen op grote schaal worden getest en gevalideerd, met als doel tegemoet te komen aan de behoeften van oudere volwassenen en de onafhankelijkheid, veiligheid en mogelijkheden van deze mensen te vergroten naarmate zij ouder worden.

"onafhankelijkheid, veiligheid en mogelijkheden van ouderen vergroten"

Pharaon zal de Europese industrie en beleidsmakers ondersteunen om de uitdagingen van een vergrijzende bevolking met succes aan te gaan. Daarnaast zal het zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen actoren uit verschillende sectoren om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde platforms voldoen aan de behoeften van oudere volwassenen en formele en informele zorgverleners. Tegelijkertijd biedt Pharaon mogelijkheden voor aanbieders van digitale hulpmiddelen om hun apparaten, systemen en apparatuur in te zetten voor de ondersteuning van een grotere oudere bevolking.

De Pharaon-partners bijeen tijdens de eerste plenaire vergadering in het Piaggio Museum te Pontedera (IT), januari 2020.

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking van 41 organisaties, geleid door SSSA (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, gevestigd in Pisa, Italië) en zal 48 maanden duren (van december 2019 tot november 2023). Pharaon hanteert een gebruikersgerichte aanpak en zal verschillende digitale oplossingen testen in 6 verschillende pilots in 5 landen: Italië, Spanje (Murcia en Andalusië), Nederland, Slovenië en Portugal.

Tot de partners van Pharaon behoren grote, middelgrote en kleine ondernemingen, onderzoeksorganisaties, universiteiten, autoriteiten op het gebied van de gezondheidszorg, openbare en particuliere aanbieders van gezondheidsdiensten, sociale organisaties, gezondheidsinstellingen en normalisatie-instellingen. Met een investering van ongeveer 21 miljoen euro heeft Pharaon de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de agenda van de Europese Unie op het gebied van actief en gezond ouder worden.

Pharaon-partners komen uit Italië, Spanje, Portugal, Nederland, Slovenië, Kroatië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk en Estland.

Impact van welzijn moet beter zichtbaar worden

Financiering van brede welzijnsactiviteiten

Eerder werd op deze plek een pleidooi gedaan om als welzijnsorganisatie minder financieel afhankelijk te zijn van één gemeente. Het omzetrisico is dan erg hoog en derhalve niet gewenst voor de continuïteit van de organisatie. Dat dit geen prietpraat is, blijkt uit de vele signalen die wij krijgen over recente bezuinigingsmaatregelen die gemeenten welzijnsorganisaties opleggen. Het budget voor Zorg/Jeugd/Welzijn wordt in belangrijke mate verbruikt door Zorg/Jeugd waardoor Welzijn het kind van de rekening is. 

Maar Welzijn is nu juist bedoeld voor de preventie, hoor ik u zeggen. Dat is ook zo, althans voor een deel. Welzijn is in principe voor iedere inwoner van de gemeente, niet alleen voor mensen die anders afdrijven naar de Wmo. Die laatste groep hoort er óók bij en daar kunnen specifieke preventieve programma’s voor opgezet worden, maar deze groep is onderdeel van een groter geheel. Welzijn is er in principe voor iedereen.

"Welzijn is in principe voor iedere inwoner van de gemeente"

Dat is een sterk én een zwak punt. Sterk omdat welzijn met haar breed georiënteerde activiteiten veel voelhorens heeft in de lokale samenleving en daarmee een belangrijke signaleringsfunctie vervult. Zwak omdat de impact van welzijn, gedefinieerd als het resultaat van “effect” en “bereik”, moeilijk is vast te stellen. Er zijn immers veel variabelen die buiten het bereik van welzijn liggen, maar die de impact wel bepalen.

Hoe kan welzijn hier nu mee omgaan?

In de eerste plaats door van meer walletjes te eten, zoals beschreven in de eerste editie van PietPraat. Daarnaast moet de budgettaire positie van welzijn t.o.v. Jeugd en Wmo “bevochten” worden, deels door naast de algemene signaleringsfunctie meer specifieke preventieve activiteiten te claimen, deels door de impact meer zichtbaar te maken (aantoonbare effecten, groter bereik).

 • Van meer walletjes eten
 • Claim preventieve activiteiten
 • Maak impact zichtbaar

Impactmetingen

Dit laatste is voor mij het belangrijkste argument om in 2020 nadrukkelijk bezig te gaan met effectmetingen, benchmarking en impactanalyses. We moeten namelijk meer dan ooit ons bestaansrecht legitimeren met resultaten en dat is volledig terecht, zeker als het gaat om publiek geld. Iedereen weet dat de impact van de signaleringsfunctie minder nauwkeurig is vast te stellen dan dat van een typisch preventief programma, hoewel dat ook al verdraaid ingewikkeld is. Maar dat mag geen reden zijn om geen serieuze poging te doen de impact van het welzijnswerk meer zichtbaar te maken. 

Daarom roep ik iedereen op om actief mee te doen met de effect-, bereik en impactmetingen. Hoe eerder we concrete resultaten laten zien, hoe steviger de positie van welzijn wordt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Blended dienstverlening via de website

Blended dienstverlening betekent vrij vertaald dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Oftewel de dienstverlening kan via meerdere kanalen, dienstverleners en methoden verlopen.

Dat geldt ook voor de dienstverlening van welzijnsorganisaties. Blended dienstverlening vertaalt zich dus naar een gevarieerde aanpak ten behoeve van een optimaal resultaat.

Dienstverlening via de website

Een belangrijk nieuw kanaal waarlangs de dienstverlening plaatsvindt is de website van de welzijnsorganisatie. De inzet van het digitale kanaal wint terrein. Steeds meer mensen zijn digitaal capabel, hebben minder tijd en mogelijkheden om fysiek op bezoek te gaan of wensen een 24/7 bereikbaarheid.

Het zijn argumenten om een deel van de dienstverlening en werkprocessen via de website te organiseren en meer werkzaamheden door de client te laten doen. Zij kunnen online inschrijven op vacatures en activiteiten en in de loop van 2020 een initiële intake verrichten, metingen en evaluaties invullen, inzage verkrijgen in hun dossier en toestemming verlenen aan derden hun dossier in te zien.

Ondersteuning met RegiCare

RegiCare biedt vele mogelijkheden om blended dienstverlening langs het digitale kanaal te ondersteunen. Vacaturebanken, inschrijven voor activiteiten, declaraties indienen, etc. is allemaal mogelijk. Met zogenaamde API’s is RegiCare 1-op-1 verbonden met de website. Aanmeldingen via de website worden direct in RegiCare verwerkt, in RegiCare opgevoerde activiteiten worden direct op de website geplaatst. RegiCare is daarmee ook het CMS van de website want het beheer vindt enkel in RegiCare plaats. Dat is dus efficiënt. Ook is de AVG-problematiek rondom de website direct opgelost, want die wordt in RegiCare geborgd.

RegiCare; ict-oplossing voor zorg & welzijn

De voordelen van een standaard website op RegiCare zijn duidelijk:

 • blended dienstverlening wordt ondersteund
 • efficiencyvoordelen in het beheer (nl. Alleen in RegiCare)
 • AVG is geborgd in RegiCare
 • geheel in eigen stijl te ontwerpen

Enthousiasme alom tijdens de ANWB AutoMaatje coördinatorendag

Coördinatoren gaan op de foto bij het hoofdkantoor van de ANWB

ANWB AutoMaatje is een vervoersoplossing die mensen de gelegenheid biedt om weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat in de komende jaren het aantal 65+ers met 50% toeneemt. Eenzaamheid onder ouderen

is nu al een belangrijk probleem met alle gevolgen van dien. Met AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Daarmee is AutoMaatje dé vervoersservice die eenzaamheid tegengaat!

In 2019 zijn inmiddels 50.000 ritten gemaakt door 2.000 vrijwilligers die goed zijn voor 360.000 sociale contacten met 10.000 deelnemers

Coördinatorendag

Voor de tweede keer kwamen afgelopen donderdag alle coördinatoren van ANWB AutoMaatje bij elkaar in het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Vanuit alle windstreken reisden de coördinatoren naar dit evenement waar vooral het succes van dit project gevierd werd. 

In 2019 zijn inmiddels 50.000 ritten gemaakt door 2.000 vrijwilligers die samen goed zijn voor 360.000 sociale contacten met 10.000 deelnemers in 65 gemeenten en 200 locaties.

Er werd vooral veel informatie uitgewisseld tussen de meer ervaren coördinatoren en degenen die net gestart zijn. AdSysCo lichtte de wijzigingen in de AutoMaatje-software toe, waaronder de nieuwe functionaliteit van repeterende ritten. De wijzigingen werden met applaus ontvangen.

Ten slotte werd Gerard van den Bos uitgewuifd. Gerard is de grondlegger en inspirator van ANWB AutoMaatje. Dankzij zijn enthousiasme én goed uitgedokterd concept kunnen veel mensen hun mobiliteit verbeteren en langer meedoen in onze samenleving. En daar gaat het om.

‘Laten zien wat ze wél kunnen’

AdSysCo was aanwezig bij de eerste editie van ‘Kunst met een grote G’ – hét evenement voor G-niaal talent. Tijdens deze avond speelden mensen met een beperking de hoofdrol en toonden zij hun talenten.

Want ook al heb je een beperking, je hebt talenten. Dat bewezen de band De Bridge, cabaretier Fabian Fransiscus, theatergroep Eenhoorn en trompettist André Heuvelman.

“Niet de beperking staat centraal, maar de kwaliteit.”

Zo bestaat de band De Bridge uit mensen met een – niet zichtbare – lichamelijke beperking. Dankzij hun zelf ontwikkelde elektronische instrumenten kunnen zij toch hun muzikale talent laten horen. Fabian Fransiscus is cabaretier én autistisch. Hij vertelde op humoristische wijze hoe hij steeds beter kan doen alsof daar geen last van heeft. Theatergroep Eenhoorn ontroerde met hun optreden en Andre Heuvelman zette het publiek aan het denken: Wat is normaal? Eén van de acteurs van theatergroep Eenhoorn sprong spontaan op het podium en gaf aan dat ‘zij harstikke normaal is en trots op wie zij is met al haar talenten’.

Naast de optredens werd er ook een buffet geserveerd, mede verzorgd door wethouders en een burgemeester. De verbinding tussen gemeenten, het bedrijfsleven en mensen met een beperking was deze avond dan ook meer dan geslaagd! Het evenement werd georganiseerd door MEE & de Wering en het was mooi om als AdSysCo een steentje bij te kunnen dragen aan dit prachtige initiatief!

Nieuwe locaties van ANWB AutoMaatje

AutoMaatje breidt uit!

Sinds de zomer is ANWB AutoMaatje gestart in zeven nieuwe gemeenten. Inwoners van Goeree-Overflakkee, Nuenen, Assen, Albrandswaard, Hellendoorn/Nijverdal, Hof van Twente, Venlo en Hardinxveld-Giessendam kunnen nu gebruik maken van deze maatschappelijk vervoerservice van en voor vrijwilligers. Eind dit jaar zal ANWB AutoMaatje in 75 gemeenten operationeel zijn.

ANWB Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat in de komende jaren het aantal 65+ers met 50% toeneemt. Eenzaamheid onder ouderen is nu al een belangrijk probleem met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan mobiliteit komen dagelijkse dingen in het gedrang waardoor je steeds minder onder mensen komt en eenzaamheid op de loer ligt. Het initiatief zorgt lokaal voor meer mobiliteit en verminderd daardoor het probleem van eenzaamheid. Ouderen voelen dat ze ertoe doen door weer aan de maatschappij deel te nemen. Gewoon naar de winkel kunnen gaan, hun partner te bezoeken in een verzorgingstehuis of op bezoek gaan bij die ene vriendin. Daar gaat het om.

Als partner ondersteunt AdSysCo dit project met behulp van RegiCare.


Eenmalige registratie in RegiCare is heel prettig.

AdSysCo werkt samen met Vitis Welzijn

Vitis is een welzijnsorganisatie in Westland en Hoek van Holland. De dienstverlening richt zich op participatie, ontmoeting en omkijken naar elkaar. Vitis biedt daarom informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn en kan snel en resultaatgericht informeren, adviseren en doorverwijzen. 

Overzichtelijke gekoppelde registratie

Vitis zocht naar een nieuw registratiesysteem en heeft in 2015 de overstap naar RegiCare gemaakt. Yvonne Scholtes, manager stafdienst en ICT: ‘Indertijd hebben de reviews en ervaringen van andere welzijnsorganisaties ons overtuigd om met RegiCare te gaan werken. Wij zochten een systeem waarin het overzichtelijk was welke collega’s en vrijwilligers aan cliënten gekoppeld zijn. Ik weet vanuit het verleden dat twee verschillende collega’s op één dag bij een cliënt thuiskwamen zonder dat ze hiervan op de hoogte waren. Dat heb je als je in verschillende systemen werkt. Met RegiCare is dat nu wel op te zoeken in het systeem, die eenmalige registratie is heel prettig.’ In RegiCare kunnen cliënten die binnenkomen direct geregistreerd en gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Alles in één registratiesysteem en altijd al je informatie overzichtelijk bij elkaar.

Implementatie en verbetering

Marjon van Oosten, welzijnsadviseur en consulent mantelzorg: ‘De implementatiefase van RegiCare was heftig, maar als je het eenmaal snapt is het wel simpel. Inmiddels is het systeem zo ingericht dat het heel werkbaar is. Afgelopen jaar zijn er vooral veel stappen gemaakt.’ Vitis is in 2018 met een projectgroep gestart om RegiCare verder uit te diepen, functionaliteit te verhogen en aan te passen op de nieuwe werkwijzen van Vitis. Van Oosten: ‘Afgelopen jaar is er veel meer eenduidigheid gekomen en is er veel verbeterd vergeleken met het begin. Inmiddels geeft het systeem echt duidelijkheid en levert het steeds meer tijdswinst op. Ik zit eens in de zoveel tijd met een vaste consulent van AdSysCo om dingen door te spreken en even te sparren of dingen beter kunnen.’ Scholtes is blij met deze vaste contactpersoon en geeft aan dat de consulent Vitis inmiddels zo goed kent dat zij in kan schatten of een wijziging in het systeem consequenties heeft binnen de organisatie.

Analyseren, leren en sturen door middel van je data

RegiCare biedt een rapportagefunctie die nodig is om processen te sturen, verantwoording af leggen, effecten te meten en benchmarking mogelijk te maken. Van Oosten: ‘Het is heel fijn dat de software nu zo ingericht is op de informatie die ik wil hebben voor de cijfers. De nieuwe rapportage tool is heel groot en compleet en gebruiken we voor de kwartaalrapportages naar de gemeente toe.’ Scholtes: ‘De rapportages gebruiken wij ook intern voor sturing en een stukje verantwoording. Door de rapportages kan je werkdruk verklaren en caseload achterhalen. Daar sturen we nog te weinig op, maar dat zou meer kunnen met het systeem.’