Impact van welzijn moet beter zichtbaar worden - adsysco.nl
Impact van welzijn moet beter zichtbaar worden

9 januari 2020

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Financiering van brede welzijnsactiviteiten

Eerder werd op deze plek een pleidooi gedaan om als welzijnsorganisatie minder financieel afhankelijk te zijn van één gemeente. Het omzetrisico is dan erg hoog en derhalve niet gewenst voor de continuïteit van de organisatie. Dat dit geen prietpraat is, blijkt uit de vele signalen die wij krijgen over recente bezuinigingsmaatregelen die gemeenten welzijnsorganisaties opleggen. Het budget voor Zorg/Jeugd/Welzijn wordt in belangrijke mate verbruikt door Zorg/Jeugd waardoor Welzijn het kind van de rekening is. 

Maar Welzijn is nu juist bedoeld voor de preventie, hoor ik u zeggen. Dat is ook zo, althans voor een deel. Welzijn is in principe voor iedere inwoner van de gemeente, niet alleen voor mensen die anders afdrijven naar de Wmo. Die laatste groep hoort er óók bij en daar kunnen specifieke preventieve programma’s voor opgezet worden, maar deze groep is onderdeel van een groter geheel. Welzijn is er in principe voor iedereen.

"Welzijn is in principe voor iedere inwoner van de gemeente"

Dat is een sterk én een zwak punt. Sterk omdat welzijn met haar breed georiënteerde activiteiten veel voelhorens heeft in de lokale samenleving en daarmee een belangrijke signaleringsfunctie vervult. Zwak omdat de impact van welzijn, gedefinieerd als het resultaat van “effect” en “bereik”, moeilijk is vast te stellen. Er zijn immers veel variabelen die buiten het bereik van welzijn liggen, maar die de impact wel bepalen.

Hoe kan welzijn hier nu mee omgaan?

In de eerste plaats door van meer walletjes te eten, zoals beschreven in de eerste editie van PietPraat. Daarnaast moet de budgettaire positie van welzijn t.o.v. Jeugd en Wmo “bevochten” worden, deels door naast de algemene signaleringsfunctie meer specifieke preventieve activiteiten te claimen, deels door de impact meer zichtbaar te maken (aantoonbare effecten, groter bereik).

Impactmetingen

Dit laatste is voor mij het belangrijkste argument om in 2020 nadrukkelijk bezig te gaan met effectmetingen, benchmarking en impactanalyses. We moeten namelijk meer dan ooit ons bestaansrecht legitimeren met resultaten en dat is volledig terecht, zeker als het gaat om publiek geld. Iedereen weet dat de impact van de signaleringsfunctie minder nauwkeurig is vast te stellen dan dat van een typisch preventief programma, hoewel dat ook al verdraaid ingewikkeld is. Maar dat mag geen reden zijn om geen serieuze poging te doen de impact van het welzijnswerk meer zichtbaar te maken. 

Daarom roep ik iedereen op om actief mee te doen met de effect-, bereik en impactmetingen. Hoe eerder we concrete resultaten laten zien, hoe steviger de positie van welzijn wordt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.