Visie op zorg en welzijn

“Voorkomen is beter dan genezen.”

Deze oude spreuk is een prima samenvatting van het huidige beleid in de zorg- en welzijnssector. Door nadrukkelijk preventieve voorzieningen aan te bieden zullen de typische (en kostbare) Wmo-voorzieningen minder ingezet hoeven te worden.  Steeds meer gemeenten kiezen voor deze preventieve lijn en dit vertaalt zich naar de doelstellingen voor de zorg- en welzijnsinstellingen. Opdrachtgevers zullen nadrukkelijker op de effecten die deze instellingen realiseren gaan sturen.

De preventieve beleidslijnen concretiseren zich in de wens dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen zijn en blijven mee doen in hun sociale omgeving. Tegelijk appelleert de preventieve zorg aan de inzet van vrijwilligers om kwetsbare familieleden, vrienden en buurtgenoten een helpende hand te bieden. “Dé kwetsbare burger” en “dé vrijwilliger” bestaan echter niet. Iedereen is anders, wil iets anders en kan iets anders. De zogenaamde participatiemaatschappij is daarmee vooral maatwerk, waarbij de burger in regie is. De burger als vrager van informele zorg, maar ook als aanbieder daarvan.

“Voorkomen is beter dan genezen” betekent dan enerzijds een op maat toegesneden “welzijnsarrangement” ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie (mee doen) en anderzijds een fijnmazige organisatie van vrijwilligers die dit welzijnsarrangement vorm en inhoud geven.

Robuuste ICT noodzakelijk

Het individuele welzijnsarrangement en de fijnmazige vrijwilligersorganisaties daaromheen betekenen dat het zorg- en welzijnswerk sterk buurt- en wijkgeoriënteerd is om effectief te zijn. Tegelijk zit hierin het gevaar van hoge kosten omdat velen bezig zijn met het uitvinden van dezelfde wielen. Iedere burger, iedere buurt en iedere wijk is op zichzelf uniek, maar op macroniveau gaat het vaak over vergelijkbare problematieken en voorzieningen. Vormen van uniformering van voorzieningen liggen voor de hand om kosten beheersbaar te houden. Landelijke initiatieven zoals ANWB AutoMaatje en WeHelpen zijn daarvan voorbeelden. Deze en andere landelijke voorzieningen die op lokaal niveau worden ingericht vereisen een robuuste ICT-ondersteuning, die de moderne zorg- en welzijnsinstelling adequaat ondersteunt. Met RegiCare wordt dit gerealiseerd.